شمیس نورانی

سلام همراهان گرامی

بنده شمیس نورانی فارغ التحصیل کارشناسی مدیریت و دانشجوی ارشد برنامه ریزی آموزشی هستم.

هدف و رسالت فراتر از معلم ارتقای سیستم آموزشی و به تبع آن بهبود کلاسهای درس و شیوه های تدریس است. در فراتر از معلم می کوشیم با ارائه آموزشهای علمی و کاربردی، عملکرد سیستم های آموزشی را ارتقا دهیم. این آموزش ها شامل کارگاه ها و سمینارها و سایر مواد آموزشی حضوری و غیر حضوری خواهد بود.

علاوه بر این در اینجا به یادگیری مهارت های ارتباطی می پردازیم. ما معتقدیم برای داشتن دنیایی بهتر ما به همکاری نیاز داریم. این همکاری در هر حیطه ای که باشد، زمانی موثر ترمیشود که ما به عنوان افراد بشر مهارت های ارتباطی موثری یا فراگرفته باشیم.

در فراتر از معلم ما چه معلم باشیم چه نباشیم در کنار هم می آموزیم چطور انسان بهتری باشیم و  در عین حال دنیا را جای بهتری برای زندگی کنیم.