اطلاعات تماس:

اینستاگرام: @faratarazmoalem

تلگرام : @Sh_noorani

09393253559 : واتس آپ

بانک ملی

حساب ها:

0218843774006 :شماره حساب

0916*2231*9971*6037 :شماره کارت

شماره شبا: IR41 0170 0000 0021 8843 7740 06